Тези условия се уреждат и тълкуват в съответствие със закона на
Република България.
1. ОБЩИ ПРАВИЛА
Whisky, Rum & Wine Master test е събитие с дегустационна цел на напитки с високо качество,
като недвусмислено насърчава отговорната консумация от всички посетители на шоуто.
За лица под 18 години не се разрешава употреба и предлагане на алкохол. Организаторите на
шоуто могат да поискат доказателство за самоличност от всички гости, които смятат за
непълнолетни.
Лица под 18 години се допускат само с придружител
Посетителите се насърчават да пият много вода между дегустациите. Ще има безплатна вода
на разположение на всички щандове на изложителите и на лесно видими места в цялото
място
Препоръчваме дегустациите да не се правят на гладен стомах. Организирани са места за
почивка, изложбени щандове с набор от сирена, шоколад, кафе и др.
При напускане на територията на събитието, повторно влизане се осъществява, срещу
показване на съществуващата вече гривна,трайно закрепена и неразрушена. При липса на
такава може да ви бъде отказан повторен достъп
Лица във видимо нетрезво състояние няма да бъдат допускани до събитието
В случай че поведението ви излезне от рамките на добрия тон ще бъдете придружени и
изведени от територията на събитието.Повторен достъп ще ви бъде отказан. Сумата с която сте
закупили билета няма да ви бъде възстановена
Под една напитка се разбира 0,20мл от спиритс и 0,60 мл от вино щандовете . Всички проби се
сипват от изложителите само в предоставените чаши и трябва да се консумират в залите.
Моля, не вкарвайте празни бутилки за вземане на напитка в мястото на провеждане, или не
прехвърляйте напитки, предоставени от изложителите, в друг съд, различен от „Чашата за
дегустация“. Посетителите, носещи бутилки за дегустация на мястото на фестивала, ще бъдат
помолени да ги изхвърлят, преди да влязат в шоуто. По време на събитието всички бутилки,
открити от персонала на шоуто, ще бъдат конфискувани.
Пушенето на територията на събитието е строго забранена
2. МИНИМАЛНА ПРАВНА ВЪЗРАСТ
Чрез закупуването на билет за Whisky, Rum & Wine Master test Вие потвърждавате, че сте
навършили 18 години. Моля, донесете и бъдете готови да представите доказателство за
възрастта си в шоуто.
3. КОНСУМАЦИЯ
Whisky, Rum & Wine Master test насърчава потреблението с умереност и нашият персонал ще
поиска от всеки, който пречи на други посетители или изложители, да напусне събитието.

4. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДОСТЪП / УСЛУГА

Нашата цел е да предложим на нашите клиенти най-доброто възможно обслужване, но не
можем да поемем отговорност за прекъснатия достъп до www.whiskyидпусхе.com поради
технически проблеми извън нашия контрол. Поради естеството на интернет достъпът може да
бъде спрян, ограничен или прекратен по всяко време и затова не можем да гарантираме
напълно безгрижен достъп и услуги.

5. СИГУРНОСТ
Всички посетители на шоуто ще бъде пропуснат от персонал по сигурността.

6. ДОСТЪП ЗА ИНВАЛИДИ
Шоуто предлага пълен достъп за инвалидни колички. Ако имате някакви специални изисквания
или има вероятност да се нуждаете от допълнителна помощ, моля, уведомете ни
предварително.
7. СНИМКИ / ФИЛМИ
Моля, имайте предвид, че по време на събитието може да бъдете записани и фотографирани
във всеки момент. С влизането в помещенията давате съгласието си да се публикуват снимки
или видеозаписи , с ваше участие, произведени от Whisky, Rum & Wine Master test.
8. БИЛЕТИ
Достъпът до събитието е с билети, които може да закупите от оторизираните ни партньори или
ПРОМЯНА НА СЪБИТИЯ И АНУЛИРАНИ / ПРЕРАЗГЛЕДАНИ СЪБИТИЯ
Доставчикът на билети си запазва правото да прави изменения в публикуваната програма за
събития, когато това е разумно необходимо.
Ваше задължение е да проверите дали дадено събитие е било анулирано или пресрочено,
както и датата и часа на всяко насрочено събитие. Когато дадено събитие бъде анулирано или
пренастроено, ще полагаме разумни усилия да Ви уведомим, като използвате данните, които
сте ни предоставили в момента на поръчката. Не можем да гарантираме, че ще бъдете
уведомени за такова отменяне преди датата на Събитието.
ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ / РАЗМЯНА
В случай, че Събитието бъде анулирано от нас, поради обстоятелства извън нашия контрол, ще
имате право да ни възстановите номиналната стойност на билета в съответствие с този раздел.
Където Събитието се пренасрочи поради обстоятелства извън нашия контрол; или има
съществена промяна в програмата на Събитието и не желаете да присъствате на насроченото /
променено Събитие, ще имате право да поискате от нас възстановяване на номиналната
стойност на Билета в съответствие с този раздел.
Ако не можем да изпълним поръчката Ви за билети за някоя от следните причини, ще имате
право на пълно възстановяване на сумата.
Моля, имайте предвид, че Талоните за дегустация не се възстановяват и не се обменят.
ПРЕОБРАЗУВАНЕ / ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИЛЕТИ
Билетите са само за лична употреба или за ваша страна. Ние си запазваме правото да

анулираме всички билети, ако продавате или се опитвате да ги препродавате в нарушение на
този раздел (включително всяка препродажба или опит за препродажба на билети на по-
висока цена от покупната цена, например билети, препродадени на по-висока цена чрез всеки
интернет сайт на търг). Притежателят на препродаден билет може да бъде отказан достъп или
да бъде изхвърлен от мястото на провеждане.
Не можете, без предварителното съгласие на Whisky, Rum & Wine Master test , да използвате
всеки билет в реклами, промоции, състезания и т.н.
УСЛОВИЯ ЗА ПРИЕМАНЕ
Трябва да спазвате инструкциите и указанията, дадени от служителите на мероприятието и
организаторите, както и всички съответни закони, съобщения за безопасност и правила за
мероприятия, докато посещавате събитието.
Организаторът си запазва правото да откаже допускането на титулярите на билети до мястото
на провеждане при разумни обстоятелства, включително за здравословни и безопасни условия
на ползване, поради причини, свързани с лицензирането, или когато даден билет е невалиден.
Ръководството на местонахождението също си запазва правото да поиска притежателите на
билети да напуснат събитието във всеки един момент на основателни основания и да
предприемат подходящи действия, за да наложат това право. Не се възтановяват суми на
притежателите на билети, на които е отказано влизане или са изгонени поради собственото им
поведение.
Използването на оборудване за записване или предаване на аудио, визуален или
аудиовизуален материал или каквато и да е информация или данни е строго забранено.
Неоторизираните записи, ленти, филми или други подобни елементи могат да бъдат
конфискувани и унищожени. Доставчикът на билети, организаторите и местонахождението не
носят отговорност за загуба, кражба или повреда на конфискувани стоки.
Притежателите на билети не могат да показват или разпространяват на събитието спонсорски,
рекламни или маркетингови материали.
В рамките на която и да е част от мястото на мероприятието (освен ако не е изрично разрешено
от мястото на провеждане) не се допускат:
– собствената си храна и напитки;
– лазерни химикалки;
– животни
– бутилки, кутии или стъклени съдове
– незаконни вещества.
Персоналът си запазва правото да извършва проверки за сигурност от време на време и да
конфискува всяка точка, която по разумно мнение може да причини опасност или смущение на

други членове на аудиторията на събитието или е от елементите, които не са разрешени в
мястото на провеждане, включително, както е посочено по-горе.
9. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА
Моля, прочетете внимателно този раздел, тъй като той определя ограниченията на нашата
отговорност към вас.
Личните договорености, включващи пътуване, настаняване или гостоприемство, свързани с
Събитието, които сте организирали, са на ваш собствен риск. Отговорността за анулирането или
разсрочването на събитието или за съществени промени в събитието ще бъде ограничено до
възстановяването на сумата, както е посочено в горната част.
Нито ние, Доставчикът на билети, Ръководството на Мястото или Организаторът (според
случая) няма да носи отговорност за загуба, кражба или повреда на вашите лични вещи, освен
в резултат на нашата небрежност или друго нарушение на законоустановените задължения.
Вие се съгласявате, че няма да имате иск срещу нас по отношение на каквото и да е решение да
премахнете Събитията от този сайт или каквото и да е решение за спиране или прекратяване на
Вашия достъп до този сайт.
Whisky, Rum & Wine Master test гарантира, че ще осигури услугата „Билети“ с разумни умения и
грижа и по същество, както е описано в тези термини. Whisky, Rum & Wine Master test не прави
никакви други обещания или гаранции за сайта или услугата „Билети“.
За целите на този раздел „непреодолима сила“ означава каквато и да е причина извън нашия
контрол, включваща, без ограничение, Божия акт, война, въстание, размирици, граждански
безредици, терористични актове, пожар, експлозия, наводнение, злоумишлени повреди,
стачка, заключване, време, разпореждане на трети страни, изисквания за национална отбрана,
актове или наредби на национални или местни правителства. Ние няма да носим отговорност
пред вас за неизпълнение на каквото и да е задължение по тези условия до степента, в която
неуспехът е причинен от форсмажорни обстоятелства. Този раздел не засяга горната част на
условията за възстановяване.
Whisky, Rum & Wine Master test не носи отговорност при тези условия за загуба или повреда,
причинена от Whisky, Rum & Wine Master test или някой от нейните служители или агенти при
обстоятелства, при които:
1. не е имало нарушение на законовото задължение за грижа, което се дължи на Whisky, Rum &
Wine Master test или някой от неговите служители или агенти
2. загубата или повредата не е разумно предвидим резултат от каквото и да е нарушение на
тези условия.
Whisky, Rum & Wine Master test не носи отговорност при тези условия за увеличаване на
загубите или щетите, които претърпявате в резултат на действията си или нарушение от вас на
тези условия.
Нашата отговорност за загуби, които понасяте в резултат на нарушаването на договора за

билет, е ограничена до стойността на такъв билет и всяка такса за резервация или такса за
доставка, която сте платили.
Вие ще бъдете отговорни за всички искове, отговорности, вреди, разходи, понесени от нас в
резултат на вашето нарушение на тези условия или неизпълнение на задълженията ви.
Нищо в тези условия няма да доведе до изключване или ограничаване или на нашата
отговорност, или на вашата отговорност за измама или смърт или лична обида
10. ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ
Сайтът и неговият външен вид (включително, но без да се ограничават до дизайна на сайта,
текста, графиките и всички софтуерни и изходни кодове, свързани със сайта) са защитени от
авторски права, търговски марки, патенти и други права и закони за интелектуална
собственост. Вие сте упълномощени да използвате Билетите и този сайт само за лична,
некомерсиална употреба (т.е. можете да посетите, прегледате и отпечатате копие на всяка
страница на този сайт само за лична нетърговска употреба). Никое от съдържанието не може
да бъде изтеглено, копирано, възпроизведено, предавано, съхранявано, продавано или
разпространявано без предварителното писмено съгласие на Оптимист 1 ЕООД.
Не трябва да използвате сайта за цели, които са незаконни или забранени от тези условия.
11. ИЗТЕГЛЯНЕ
Ако забавим или не успеем да приложим някои от тези условия, това не означава, че сме се
отказали от правото си да го направим.
12. ИНФОРМАЦИЯ
Всички известия, дадени ни от вас, трябва да бъдат дадени на адрес office@optimist1.com (като
използвате думата „Правна информация“ в полето за тема на имейла). Ще ви уведомим чрез
сайта или по електронната поща или пощенския адрес, които ни предоставяте като част от
процеса на вашата регистрация. Известието ще се счита за получено и ще бъде изпълнено
незабавно, когато го публикуваме на сайта, 24 часа след изпращане на електронна поща или
три дни след датата на публикуване на което и да е писмо. При доказване на връчването на
всяко известие ще бъде достатъчно да се докаже в случай на писмо, че такова писмо е било
правилно адресирано, подпечатано и поставено на поста, а в случай на електронна поща –
поща е изпратена до и получена от посочения имейл адрес на адресата.
ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА
Ние събираме лична информация, като част от процеса на регистрация на формуляра ни за
електронна поща, за да можем от време на време да се свържем с вас, за да Ви уведомим за
оферти .
Когато се регистрирате при нас, изискваме вашето име, имейл адрес.
Ние предприемаме стъпки за защита на личните ви данни и поддържаме всички изисквания на
законодателството на EU за защита на личните данни; ние следваме стриктни процедури за
сигурност при съхранението и разкриването на информация. Ние няма да споделим детайлите,
които ни разкрихте с други страни. Ако не желаете да получавате допълнителна информация от
нас, моля свържете се с нас. Няма да се свържем с вас, освен ако не бъдете помолени да го

направите. Ако имате въпроси относно нашата политика за поверителност или искате да
повдигнете някакви въпроси, свързани с нея, моля свържете се с нас.
ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ В БЪЛГАРИЯ:
Whisky, Rum & Wine Master test се ангажира да гарантира, че личната ви информация е
защитена. Този раздел обяснява как използваме информацията, която събираме за вас, в
нашия сайт и процедурите, които имаме, за да защитим личната ви информация. С
изпращането на вашата информация и използването на този сайт вие приемате да събирате,
съхранявате и обработвате вашата лична информация по начина, определен в настоящата
Декларация за поверителност. Ако променим правилата ни за поверителност, ще публикуваме
промените на тази страница, за да сте наясно с тях. Препоръчваме ви редовно да проверявате
тази страница.
Въпреки че полагаме всички усилия, за да гарантираме, че информацията ви е защитена в
нашата система, не може да се гарантира 100% сигурно предаване на данни по интернет. В
резултат на това не можем да гарантираме сигурността на каквато и да е информация, която ни
изпращате, и го правите на свой собствен риск.
Тъй като инфраструктурата на интернет е глобална и не е възможно да се предвидят
маршрутите, които ще се изпращат чрез интернет, информацията, която предоставяте, може
временно да бъде прехвърлена чрез маршрут, който излиза извън Европейското икономическо
пространство, докато минава между вас и нас. Териториите извън ЕИП не винаги имат силни
закони за защита на данните. Изпращайки информацията си на този сайт, вие се съгласявате с
този трансфер.